หน้าแรก > ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. ช่างยนต์ 2,895 15,805 18,700
2. ช่างยนต์ (เตรียมทวภิาคีไทย-เยอรมัน) 2,895 19,105 22,000
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง (Internet of Thing) 2,895 16,105 19,000
4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์และสมองกล) 2,895 16,105 19,000
5. เมคคาทรอนิกส์ 2,895 19,105 22,000
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี 2,584 12,416 15,000
2. การตลาด (Online Marketing) 2,584 12,416 15,000
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สารสนเทศ) 2,584 12,416 15,000
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก(การออกแบบ) 2,395 13,605 16,000
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
1. การดนตรี(ดนตรีและการแสดง) 2,395 46,105 48,500
อุตสาหกรรมท่องเทียว
1. การโรงแรม 2,584 12,916 15,500
2. การท่องเที่ยว 2,584 12,916 15,500

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้า) 16,000 13,500 29,500
2. เทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า ความเร็วสูง) 16,000 16,500 32,500
3. ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากําลัง (เมคคาทรอนิกส์ และ Internet of Think) 16,000 14,000 30,000
4. ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากําลัง (รถไฟความเร็วสูง เมคคาทรอนิกส์และ Internet of Think) 16,000 17,000 33,000
5. อิเล็กทรอนิกส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์ ,หุ่นยนต์ สมองกล) 16,000 13,500 29,500
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 16,000 14,500 30,500
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 12,000 14,000 26,000
2. การตลาด (Online Marketing) 12,000 14,000 26,000
3. คอมพิวเตอรธุรกจิ (การพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน) 12,000 16,500 28,500
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอรกราฟ สาขางานมัลติมีเดีย (สื่อ Online และ Visual Effect) 12,000 17,400 29,400
อุตสาหกรรมท่องเทียว
1. การโรงแรม (ศิลปะการประกอบอาหาร: chef) 12,000 16,200 28,200
2. การท่องเที่ยว 12,000 13,400 25,400

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้า) 13,800 4,200 18,000
2. ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากำลัง (Internet of Think) 13,800 4,200 18,000
3. อิเล็กทรอนิกส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (หุ่นยนต์สมองกล) 13,800 4,200 18,000
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 10,800 4,200 15,000
2. การตลาด (Online Marketing) 10,800 3,700 14,500
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10,800 3,700 14,500
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก (มัลติมีเดีย + สื่อสิ่งพิมพ์) 10,800 3,200 14,000